Działki na sprzedaż wraz z budową domów

Oprócz tego, że zajmujemy się budowaniem domów, to również oferujemy atrakcyjne działki na sprzedaż. Proponowane przez nasz działki budowlane wyposażone są w niezbędne media oraz drogi dojazdowe, dzięki czemu można od razu zabrać się za stawianie domu oraz innych  budynków gospodarczych.

 

Jeżeli szukasz ziemi w atrakcyjnej cenie, to skontaktuj się z nami!

 

Zobacz dostępne działki do zabudowy.

 

Warunki zabudowy działek :

§.9. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem : 14MN, 16MN, 17MN, 18MN, 19MN, 20MN, 21MN – ustala się:

1. Przeznaczenie terenu.

1) podstawowe - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

2) uzupełniające – obiekty i urządzenia towarzyszące zabudowie mieszkaniowej
(budynki gospodarcze, budynki garażowe, miejsca postojowe, mała architektura,
przydomowe urządzenia rekreacyjne, infrastruktura techniczna),

3) dopuszczalne usługi bytowe.

 

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna , wolnostojąca

2) podział terenu na działki – jak określono na rysunku planu z tolerancją przesunięcia do 10% szerokości frontowej działki lub łączenia dwóch działek,

3) obowiązująca linia zabudowy – dla budynków mieszkalnych jak określono na rysunku planu, odległości od granic bocznych zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi; dla budynków gospodarczych i garaży dopuszcza się możliwość budowy przy granicy działki sąsiedniej, w tym jako dobudowane ścianą do takich budynków,

4) przy każdym budynku mieszkalnym dopuszcza się lokalizację jednego budynku towarzyszącego : gospodarczego , garażu lub gospodarczo – garażowego o powierzchni do 50m²,

5) wskaźnik intensywności zabudowy terenu In – do 0,35; powierzchnia biologicznie
czynna – minimum 50% powierzchni działki.